Podnikanie a dane

Podnikanie a dane

Daň z príjmov býva a je veľmi zložitá na výpočet a ešte zložitejšia na jej optimalizáciu. Napríklad odpočtov od základu dane je veľmi veľa a mohlo by sa stať, že nejakú opomenieme uviesť. Niektoré sú totiž notoricky známe a často využívané, iné sú zložitejšie a o niektorých mnohí z podnikateľov ani nevie. A práve tie posledné spomínané stručne popíšeme.
 pracovní výpočty
Vzdelávanie              Ak študujete, alebo sa inak vzdelávate, od daňového základu možno odpočítať aj platby za toto štúdium, za skúšky či iné školenia. Ak sa napríklad rozhodnete a absolvujete tesársky kurz, možno odpočítať od základu dane cenu tohto kurzu vrátane napríklad ceny záverečnej skúšky. Všetky štúdia, kurzy či školenia musia ale spĺňať podmienky zákona o overovaní a uznávaní kvalifikácie.
 
Škôlkovné     Ak ste rodičia a máte deti, môžete si od základu dane odpočítať aj tzv. škôlkovné. Jeho uplatnenie závisí na tom, že je Vaše dieťa umiestnené v materskej škole, v detskej skupine alebo v detskom centre, ktoré poskytuje celodennú starostlivosť.

Naopak škôlkovné sa nevzťahuje na dieťa, ktoré stráži opatrovateľka bez špeciálneho živnostenského oprávnenia a nevzťahuje sa ani napríklad na rôzne krúžky pre predškolákov. Ak podmienky spĺňate, odčítate si cenu, ktorú v škôlke zaplatíte. Zľavu smie využiť len jeden s rodičov. Starí rodičia majú na ňu nárok len v prípade, že deti osvoja. Nárok na škôlkovné sa preukazuje a dokladá dokladom o zaplatení pobytu dieťaťa v škôlke, ktorý vydá škôlka.
 kalendář na monitoru
Príspevok na charitu                                              
Podporili ste nejakú charitatívnu organizáciu alebo združenie? Či už to bol dar finančný, nehnuteľný či hnuteľný pre chudobných, pre siroty, zvieratá alebo pre obľúbený futbalový klub, potom možno tento dar od základu dane odpočítať. Aby ste ho mohli použiť na zníženie základu pre daň, musíte ho poskytnúť konkrétne dobročinnej organizácii, ktorá je právnická osoba.

Darovanie konkrétnemu človeku je v zákone obmedzené, dar je možné poskytnúť napríklad tomu, kto poskytuje zdravotnú službu, prevádzkuje útulok pre túlavé zvieratá, alebo napríklad poskytuje vzdelanie. Alebo napríklad invalidnému dôchodcovi na zdravotné pomôcky či ako finančnú pomoc.
 
Darcovia krvi a orgánov V prípade že ste darcovia krvi a darujete krv alebo celý orgán, máte tiež nárok na daňovú úľavu, vo forme odpočtu od základu dane. Dar je opäť nutné preukázať dokladom o tejto skutočnosti.

Copyright © 2021 | Všetky práva vyhradené.