Čo je to verejné obstarávanie?

Čo je to verejné obstarávanie?

Problematika verejného obstarávania je náročná a hlavne, čo sa obsahu týka, aj veľmi rozsiahla. Za hlavný cieľ verejného obstarávania možno považovať to, že sa bude s prostriedkami štátneho rozpočtu nakladať ekonomicky a hospodárne. Za týmto účelom vznikol aj register partnerov verejného sektora, ktorý možno považovať za dôležitý dokument. Zaujíma aj vás, čo to vlastne verejné obstarávanie je, aký je jeho hlavný účel a čo všetko musí osoba splniť, keď sa chce týmto smerom orientovať?

registr

Aký je postup pre verejné obstarávanie?

Hneď na začiatku je dôležité vysvetliť, čo to vlastne verejné obstarávanie je. To možno charakterizovať ako súbor pravidiel, ktorým hlavným cieľom je zastrešovanie verejných zákaziek. Znamená to, že ak štátny sektor potrebuje určitú činnosť alebo prostriedok, nemôže si automaticky vybrať jeho zadávateľa. Musí sa vykonať konkurz, na základe ktorého sa vyberie tá najlepšia možná varianta. Dôvod je jednoduchý – pokiaľ sa jedná o financie zo štátneho rozpočtu, mali by byť tieto financie investované naozaj rozumne. Pri verejnom obstarávaní sa uplatňujú viaceré princípy, pričom za tie najdôležitejšie možno považovať princíp rovného zaobchádzania, nediskriminácie, transparentnosti a v neposlednom rade, princíp hospodárnosti.

V prípade verejného obstarávania existujú tiež určité limity, ktoré predstavujú vstupné kolo, pri ktorom sa odstránia tie subjekty, ktoré sú nad cenou predpokladanej zákazky. Verejné obstarávanie sa tiež riadi určitým postupom. A tým je napríklad verejná súťaž, užšia súťaž alebo rokovacie konanie, ktorého výsledkom je povinné zverejnenie. Ak sa chce subjekt verejného obstarávania zúčastniť, mal by spĺňať určité predpoklady. Základom je to, aby daný subjekt nebol odsúdený za korupciu alebo trestný čin. Tiež by nemal mať ani evidované nedoplatky na poistnom či sociálnom poistení. A v neposlednom rade, osoba by mala byť oprávnená k dodaniu tovaru či poskytovaniu danej služby. Podmienok, ktoré musia byť splnené, je viac.

mobil

Kde nájdete register partnerov verejného sektora a prečo je dôležitý?

V neposlednom rade je potrebné spomenúť aj dokument, ktorý celé verejné obstarávanie zastrešuje. Je ním register partnerov verejného sektora. Za partnera verejného sektora možno považovať osobu, ktorá prijíma peňažné plnenie za vykonanú službu od štátu. Do tohto registru by mali byť zapísané všetky subjekty, ktoré sú v spolupráci s verejným sektorom. Taktiež musí byť tento dokument aj prístupný pre obyvateľov. Na stránke https://www.easystart.sk/ nájdete všetky dôležité informácie.

Copyright © 2021 | Všetky práva vyhradené.