Založenie s.r.o. a základné imanie

Založenie s.r.o. a základné imanie

Spoločnosť s ručením obmedzeným je kapitálová obchodná spoločnosť, ktorú zakladajú spoločníci (maximálne 50) alebo jednotlivec a to podpísaním buď spoločenskej zmluvy pri viacerých spoločníkoch, alebo podpísaním zakladateľskej listiny, pri jednom človeku (zakladateľovi). Všetky práva a povinnosti spoločníkov, či jednotlivca musia byť uvedené v tejto zmluve, prípadne listine. Po spísaní spoločenskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny následne spoločnosť vzniká zápisom do Obchodného registra.

uzavreta dohoda

Keďže s.r.o. patrí medzi kapitálové spoločnosti, nie je nutné, aby sa spoločníci osobne zúčastňovali podnikania. Pri založení s.r.o. základné imanie je 5000 eur a výška jeho vkladov sa odlišuje podľa toho, či spoločnosť zakladajú viacerí spoločníci alebo ide iba o jednotlivca. Suma základného imania je povinne daná zákonom a tvoria ju dopredu určené vklady spoločníkov, prípadne jednotlivca.

Ak ide o viacerých spoločníkov – vklad každého z nich je povinný vo výške minimálne 750 eur a môže mať peňažnú aj nepeňažnú formu. Pred zapísaním s.r.o. do Obchodného registra musí byť každý peňažný vklad splatený minimálne vo výške 30 % z vkladu. Celková hodnota všetkých zaplatených vkladov by mala byť aspoň do výšky 50 % z plnej sumy základného imania, teda najmenej 2500 eur.

podpis dokumentov

Ak ide o jednotlivca, ktorý je zakladateľom – musí byť splatené základné imanie v plnej sume a to 5000 eur.

Čo sa týka ručenia spoločníkov, je limitované do výšky nesplateného vkladu, ktorý je uvedený v Obchodnom registri a spoločnosť ručí za všetky svoje záväzky celým svojim majetkom. Zisk sa rozdeľuje podľa pomeru, ktorý zodpovedá splateným vkladom spoločníkov. Ak sa pri vzniku spoločnosti nezaložil rezervný fond, ktorý by mal byť tvorený príplatkami spoločníkov nad výšku ich vkladov, je povinné ho vytvoriť z čistého zisku, uvedeného v účtovnej uzávierke. Výška rezervného fondu by mala byť minimálne 5 % z čistého zisku, avšak táto suma by nemala presahovať viac než 10 % zo základného imania.

Copyright © 2021 | Všetky práva vyhradené.